Vállalatirányítás pár kattintással,
a Billing24 segítségével
Számlázás,CRM, raktár és minden egyéb. 

A billing24.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) az F&F Média Kft. ( Székhely: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 17/e., adószám: 14135174-3-15) (a továbbiakban: Szolgáltató) tulajdonát képezi. Szolgáltatásával összefüggésben a Honlapra látogatók és a Felhasználók adatait kezeli. Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.


Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap látogatóinak személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályoknak és a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


1. SZERZŐI JOGOK
A weboldal tartalma és kialakítása szerzői jogvédelem hatálya alá tartozik. A tartalom egészének, vagy részeinek bármilyen formában és információhordozón történő átruházása, terjesztése, reprodukálása, vagy saját használatot meghaladó mértékben tárolása és kinyomtatása Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.


2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A Szolgáltató általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.


3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA
A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor. A naplózott adatokat a rendszer az előfizetés végéig tárolja.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban, illetve a PM rendeletben) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során, vagy más módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.


4. A KEZELT ADATOK KÖRE, E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA
A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció, vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Szolgáltató kizárólag Felhasználó jelszavának lenyomatát (hash) tárolja, magát a jelszót nem.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja.
A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Szolgáltató az általa nyújtott számlázási szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során keletkezett technikai adatokat (pl. az igényelni kívánt, de még meg nem rendelt szolgáltatás adatai), valamint a megrendelés során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli. Felhasználó a megrendelés során - nem kötelező jelleggel - további adatokat is megadhat. Ezek megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató azokat a szolgáltatásának keretében megőrizze.
Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Felhasználó és Szolgáltató között az ÁSZF alapján létrejött szerződésben meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig őrzi meg a Felhasználó által megadott adatokat, az azok alapján kiállított számlákat a számlázási szolgáltatás hatékonyabb nyújtása érdekében.
Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó meghatalmazott számlakibocsátójaként jár el a számlázási szolgáltatás keretében, úgy a PM rendelet 1/I. § (2) bekezdése alapján a kiállított számlák sorszámtartományáról Szolgáltató is nyilvántartást vezet, azokat abban rögzíti.

Az email címek kezelése - melyek felhasználásának jogszerűségére Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít - elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést, vagy reklámot tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.


5. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése végett Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A fentieken túlmenően a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulásával kerülhet sor.


6. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Bármikor módosíthatja azokat a Honlapon keresztül, illetve a cégnév tekintetében a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján, jogosult továbbá adatai törlésének kérésére.
A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

Szolgáltató elérhetőségei:
F&F Média Kft.
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 17/e.
info@billing24.hu
adatkezelés nyilvántartási száma : NAIH-76297/2014

Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal!
Amennyiben a Felhasználó a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.


7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa, melyet Felhasználó a szolgáltatás használatával elfogad.


8. ADATKEZELÉSI FOGALMAK

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Hozzájárulás:
az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Közvetlen üzletszerzés:
azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek, vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

Személyes adat:
bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Közérdekből nyilvános adat:
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét, vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.