Vállalatirányítás pár kattintással,
a Billing24 segítségével
Számlázás,CRM, raktár és minden egyéb.1. A szolgáltató
Név: F&F Média Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 17/e.
Cégjegyzékszám: 15-09-072089
Bejegyző bíróság: Nyíregyházi Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 14135174-3-15
adatkezelés nyilvántartási száma : NAIH-76297/2014
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 12042830-01450304-0010008
E-mail: info@billing24.hu

2. Szolgáltató (Billing24) által a Honlapon folytatott tevékenység Szolgáltató a Honlapján számlázási és vállalatirányítási szolgáltatást nyújt, melynek köszönhetően a felhasználók a jogszabályoknak megfelelő számlát állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatottan, vagy elektronikus formában.

3. Általános Felhasználási Feltételek

3.1

A Honlap tartalmának egy része díjtalanul, regisztrációt követően azonnal, minden Felhasználó számára igénybe vehető, egyes szolgáltatások azonban havi és éves díjhoz kötöttek (fizetős csomagok).

3.2

A Billing24 az ügyfél e-mail címére visszaigazolja a regisztrációt és megrendelést, ahol megjelenik a szerződés létrejöttének dátuma és szerződés főbb pontjai (szolgáltatás megnevezése, díja, fizetési rendszeressége, szerződés időtartama).

3.3 A szerződés ideje

A Felek közötti szerződés – kivéve, ha a Felek nem rögzítenek egyedi szerződést -, a szolgáltatástól függően havi, vagy éves időtartamra jön létre. Az Előfizetői Szerződést a Felek rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni. Bármely fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja az Előfizetői Szerződést, amennyiben a másik Fél szándékos, vagy súlyos szerződésszegést követ el, illetve minden egyéb esetben, amennyiben a másik Fél a szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólítás ellenére nem hagy fel, avagy ismételten elköveti azt. Kétség esetén az Ügyfélnek kell prezentálni azon tényt, ami hatására felmondhassa a szerződést.

4. Szolgálgató felelőssége

4.1

A Szolgáltató, vagy a Szolgáltató munkatársai, esetlegesen megbízottjai nem vállalnak semmiféle felelősséget az esetleges károkért, veszteségekért, programhibákért, szerver hibákért, költségekért (bármilyen elmaradt profitért) amelyek a honlapra történő bejelentkezést követően erednek. Felhasználó a Honlapot és az általa nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

4.2

A Felhasználó felelős minden jogszerűtlen, rendeltetés ellenes, vagy szerződésellenes használat következményeiért.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után, ami után a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.3

Azon események, melyet a szerződő Felek cselekedettükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződésben leírtakat befolyásolja, jelen megnevezett ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. internet kimaradás,tűzeset, robbanás, természeti katasztrófa, adatszolgáltatási hiba,stb.)

4.4

A Szolgáltató felelőssége a Szerződő felé kizárólag szándékosan, vagy nagy mértékű, súlyos gondatlanságából okozott szerződésszegés miatt kialakult kárért valósul meg. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató felelőssége (minden szolgáltatás esetén) az ügyfél által adott évben fizetett, valamint majd fizetendő díjak mértékéig terjed.

5. Regisztráció

5.1.1.

Felhasználó a billing24.hu weboldalon futó felületen a "Kipróbálás" és „Áraink”" linken keresztül tud regisztrálni.

5.1.2.

Az ingyenes felületet a rendszer "Kipróbálás" linkjén keresztül érheti el. A regisztrációt követően egy alap rendszer használatára (csak számlázás) van lehetőség, havi 25 kiálítható számlával. Már ezen csomag esetén is lehetséges az elektronikus (e-számla) készítés.

5.1.3.

Az „Kipróbálás” és „Áraink” linkre történő kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, a valós adatainak megfelelően tölti ki.

5.1.4.

Regisztrációt követően, első bejelentkezés alkalmával minden Felhasználó számára megjelenik egy "wizzard", amivel rögzítheti és ellenőrizheti a regisztráció során megadott adatokat.

5.1.5.

A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom a regisztrációs feltételeket” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Regisztráció véglegesítése” linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.


5.1.6.

Bejelentkezést követően a "Beállítások" menüponton keresztül a nap bármely időpontjában lehetőség van az adatok módosítására. Az első alkalommal megadott cégnév kizárólag egyszer módosítható, regisztrációnál.


5.1.7.

A Szolgáltató fenntartja az azonnali kitiltás jogát abban az esetben, ha a regisztrált Felhasználó megítélése szerint bármely más személy nevével, e-mail címével, jogával, egyéb adatával visszaél, és más személy jogos érdekét sérti.

5.1.8

A Felhasználó által megadott jelszót a Szolgáltató rendszere bekodólva tárolja, azt a Szolgáltató sem tudja visszafejteni. Felhasználó jelszavának titokban tartásért a Felhasználó a felelős.

5.1.9

Felhasználó teljes mértékben felelős jelszavának és fiókjának illetéktelen felhasználóktól való megóvásától, bármilyen haramadik személy által okozott károkért. Felhasználó abban az esetben, ha észleli, hogy fiókját, jelszavát harmadik személy megismerte, köteles a Szolgáltatónak azonnal e-mailben jelezni. Ennek elmulasztása esetén minden tekinteben a felelősség a Felhasználót terheli.


6. Fizetés

6.1

A szolgáltatás díját, a fizetés gyakoriságát az Előfizetők egy online felület segítségével határozzák meg, melynek a visszaigazolását, díjkérőjét az  Előfizető e-mailben kapja meg.

6.2

A Szolgáltató minden esetben díjkérőt állít ki, utólagos fizetésre nincs lehetőség. Előfizető a számlán szereplő teljes összeget a megjelölt fizetési határidőig átutalni köteles a Szolgáltató bankszámlájára.Az összeg megérkezését követetően végszámla (e-számla) készül amit e-mailben kap meg az Előfizető.

6.3

Amennyiben az Előfizető nem teljesíti határidőre a számla befizetését, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, vagy az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve free csomagba történő áthelyezésére. Előfizető késedelmes fizetés esetén a késedelem idejére, a befizetési határidőt követő naptól a hatályban lévő Ptk. kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni Szolgáltatónak.

6.4

Előfizető elfogadja, hogy a havi, vagy éves díj kiegyenlítésének kötelezettsége terheli, attól függetlenül, hogy ténylegesen használta-e a szolgáltatást, vagy sem.

6.5

A billing24 Szolgáltató ameddig nem kapja meg a díjkérő összegét bankszámlájára, nem biztosítja Előfizető részére a szolgáltatást.


7. Szerződés módosítása

Szolgáltató és Megrendelő között módosítható a szerződés :

- Közös megegyezéssel
- Amennyiben jogszabály változás van, a Szolgáltató egyoldalúan
- Megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokat azonnal, de legkésőbb 8 napon belül e-mailben bejelenteni az info@billing24.hu címen.   Ennek elmaradása esetén, ennek késedelméből bekövetkező károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.


8. Értesítések

8.1

Szolgáltató és Megrendelő között a kérés, megrendelés, tájékoztatás szóban nem, kizárólag írásban hatályos és érvényes. Ezen módok: e-mail, ajánlott postai levél.


8.2

A Megrendelő köteles az szerződéssel kapcsolatos módosítási igényt, megszüntetésre irányuló értesítést, aláírt formában megküldeni a Szolgáltató részére.


9.

Jogviták

A Szolgáltató és a Megrendelő rögzítik, hogy vitáikat elsősorban tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben a peren kívüli megegyezés nem lehetséges, úgy a szerződő Felek elfogadják Szolgáltató székhelye szerinti, területileg illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Jelen ÁSZF 2014.06.24. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

10.2 A Megrendelő elfogadja, és hozzájárul cégének referenciák közötti megejelenítésére.

10.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról az irányadó.

10.4 A Megrendelő megrendelésével jelen ÁSZF-t teljes mértékben elfogadja,a többi, Honlapon megjelölt Szerződés feltételeivel együttesen érvényesnek tekinti.

10.5 Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató minden esetben elektornikus számlát bocsájt ki részére. Számlákat, dokumentumokat nem küld postai úton, kizárólag elektronikusan tárol, és küld el.